Allmänna villkor | Personuppgiftspolicy | Personuppgiftsbiträdesavtal | Informationssäkerhetspolicy

VAIA Digital AB
Strandvägen 13
924 32 Sorsele
Organisationsnummer: 556331-2809
info@vaia.se

Personuppgiftsbiträdesavtal

Gällande fr.o.m. 25 maj 2018.

Kunden (nedan kallat “Personuppgiftsansvarig”) och VAIA Digital AB (nedan kallat “Personuppgiftsbiträde”), 556331-2809 (gemensamt benämnda ”Parterna”). Genom att använda Tjänsten, bekräftar Ni att Ni har läst och accepterat detta Avtal och att Ni har behörighet att ingå detta avtal på kontohavarens vägnar. Parterna enas om följande.

1. Definitioner

Behandling av personuppgifter: Åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, inhämtande eller användning. Personuppgiftsansvarig: Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Tredje land: En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Syfte

Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med aktuella dataskyddsregler.

3. Instruktioner

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål. För det fall Personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner som denne bedömer är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet, utan dröjsmål, informera Personuppgiftsansvarig om detta och invänta instruktioner.

4. Personuppgiftsbiträdets åtaganden

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning vid personuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifterna till tredje land annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade samtycke. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag. För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Personuppgiftsbiträdet som rör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man.

5. Personuppgiftsbiträdets åtaganden

Personuppgiftsbiträdet ska vidta överenskomna säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av personuppgiftslagens krav på adekvat säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa myndighetsbeslut gällande säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet skall säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifter omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Tystnadsplikten skall gälla även efter detta Personuppgiftsbiträdesavtal upphört att gälla.

6. Underleverantörer

Personuppgiftsbiträdet har rätt att anlita underleverantör för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, fast med godkännande från denne. Efter inhämtande av samtycke får Personuppgiftsbiträdet såsom ombud för Personuppgiftsansvarig underteckna avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, som personuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran tillhandahålla en översikt och information om de underleverantörer som är involverade i tjänsten. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige om eventuella planer på att upphöra att använda sig av en underleverantör eller anlita nya.

Lista över VAIAs underleverantörer, klicka här

7. Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra Partens föregående godkännande.

8. Avtalstid

Detta avtal gäller från start av tjänst och så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppigifter för personuppgiftsansvarigs räkning.

9. Övrigt och tvistlösning

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgöra bilaga till våra allmänna villkor. Vid händelse av motstridiga uppgifter har huvudavtalet företräde. VAIA kan ändra i detta avtal. VAIA meddelar Er när detta sker. Om Ni inte accepterar dessa ändringar bör Ni säga upp abonnemanget med VAIA. Fortsätter Ni att använda tjänsterna så godkänner Ni automatiskt det nya avtalet. Svensk rätt ska vara tillämplig på avtalet. Tvister i anledning av avtalet ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.