Allmänna villkor | Personuppgiftspolicy | Personuppgiftsbiträdesavtal | Informationssäkerhetspolicy

VAIA Digital AB
Strandvägen 13
924 32 Sorsele
Organisationsnummer: 556331-2809
info@vaia.se

Försäljningsvillkor

1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på VAIAs webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. VAIA äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

2. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort eller genom faktura. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på VAIAs bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har VAIA rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. VAIA tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från VAIA måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot VAIA. VAIA använder ePay för kortbetalning. All känslig kreditkortsinformation hanteras av den leverantören.

3. Sekretess

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt dataskyddsreformen GDPR i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Dina uppgifter och ditt data skickas alltid över en krypterad internetanslutning via SSL.

Allmänna villkor

Gällande fr.o.m. 1 apr 2023

Dessa tjänstevillkor för VAIAs Tjänster(detta “Avtal”) reglerar förhållandet mellan den person som ingår detta avtal (“Ni”) och VAIA Digital AB (“VAIA”). Genom att använda Tjänsten, bekräftar Ni att Ni har läst och accepterat detta Avtal och att Ni har behörighet att ingå detta avtal på kontohavarens vägnar. Parterna enas om följande.

1. Abonnemanget

Ingått avtal anses ha skett när bekräftelse utfärdas av VAIA, beställningen är bindande. Med abonnemanget avses de tjänster som finns specificerade på orderbekräftelse och faktura. Ni kan när som helst lägga till fler tjänster i abonnemanget.

2. Avgifter och betalning

Fakturering sker med vald abonnemangsperiod i förskott. Har fler tjänster lagts till i abonnemanget eller om tjänster överutnyttjas så justeras priset enligt gällande prislista på nästa faktura eller med en särskild engångsfaktura beroende på belopp och faktureringsperiod. VAIA stänger automatiskt av abonnemangets tjänster om Ni inte betalar i tid, dock ej innan minst tre skriftliga betalningspåminnelser har skickats till Er inom 15 dagar. Tjänsterna startas igen när betalning har inkommit till VAIA. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

3. Återköp

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta VAIA, företrädesvis via e-post. Returen ska meddelas VAIA senast 14 dagar efter det att kunden köpt tjänsten (gäller endast privatpersoner enligt Distansköplagen). Gällande domännamn kan inte återköp ske om domän redan betalats. I och med att betalning har skett anses domänen nyttjas av innehavaren och återköpsrätten förverkats.

4. Avtalstid och uppsägning

Uppsägning av enskilda tjänster eller hela abonnemanget ska ske med en månads varsel före utgång av varje abonnemangperiod via VAIAs kundzon. Om Ni säger upp tjänsten sker ingen återbetalning av avgifter för den tid som Ni redan betalat för. Båda parter har rätt att skriftligen säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt avviker från dessa villkor och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller på annat sätt uppenbart är i obestånd.

5. Ändringar av allmänna villkor och tjänsteinnehållet

VAIA kan ändra dessa villkor eller innehållet i tjänsten. VAIA meddelar Er när detta sker. Om Ni inte accepterar dessa ändringar bör Ni säga upp abonnemanget med VAIA. Fortsätter Ni att använda tjänsterna så godkänner Ni automatiskt dom nya villkoren.

6. Integritet

Vi är överens om att Ni själv är personuppgiftsansvarig om inget annat avtalats och att VAIA är personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som VAIA behandlar för att säkerställa skyldigheterna i detta avtal. Ni accepterar VAIAs personuppgiftspolicy och personuppgiftsbiträdesavtal som finns i sin helhet här (personuppgiftspolicy) och här (personuppgiftsbiträdesavtal).

7. Otillåten användning

Ni får inte använda tjänsterna i strid med gällande lagstiftning för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. VAIA äger rätt att stänga av kunder med omedelbar verkan och vidta andra rättsliga åtgärder om kundens användning strider mot dessa villkor. Detta gäller också om Ni använder tjänsterna på ett sätt som kan riskera skada VAIA.

8. Övrigt, ansvarsbegränsning och tvistlösning

Om VAIA förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som VAIA inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständlighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. VAIA ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av VAIA eller anlitad underleverantör. VAIAs skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till VAIA och inkomma inom skälig tid efter det att kund märkt eller borde ha märkt grunden för kravet. VAIA har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. VAIA ansvarar inte för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i VAIA’s datorresurser. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand genom skiljeförfarande enligt svensk lag.

Särskilda villkor

1. Domännamn

Domännamn som registreras av VAIA registreras i innehavarens namn och innehas av innehavaren. VAIA förbehåller sig rätten till att stå som administrativ och/eller teknisk kontakt för domännamn i den mån VAIA anser det vara nödvändigt. VAIA är inte ansvarig för att innehavarens domännamn förnyas. Innehavaren har en egen affärsrelation med en domänregistrator. VAIA kan komma att påminna kunden om förnyelse när sådan information görs tillgänglig för VAIA av registratorn eller i förekommande fall där VAIA är registrar för aktuell domän. Godkänner du dessa villkor vid registrering av en .se-domän godkänner du per automatik även Stiftelsen för infrastrukturs villkor..

2. Microsoft Office 365 (Microsoft Cloud Avtal)

I samband med att kund beställer tjänster genom oss som återförsäljare till Microsoft eller en av Microsofts Partners godkänner kund Microsofts Cloud Avtal. Kund godkänner också att vi skickar vidare kunduppgifter som namn, e-postadress samt datum då detta godkänts.